Dokumenty projektu

Rejestracja do programu rozpocznie się 24.11.2020 r. o godz. 10.00 i zakończy się 24.01.2021 r. o godz. 14.59.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest

  • znajomość języka polskiego na poziomie B1
  • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu kultury polskiej dla Uczestników z Ukrainy) i ukraińskiej (dla Uczestników z Polski) okresu Romantyzmu
  • ogólny dobry stan zdrowia, niezbędny ze względu na praktyczny rodzaj zajęć w terenie,
  • złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w terminach wskazanych w regulaminie.

REGULAMIN PROJEKTU

Formularz rekrutacyjny

Do 1.02.2021 roku zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do udziału w programie, uzupełniona o Listę rezerwową.

  1. Warunkiem przyjęcia do programu jest złożenie w sekretariacie Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej (ul. Szturmowa 4, p. 319) przez osobę zakwalifikowaną w terminie do 04.02.2021 r. następujących dokumentów:
  1. deklaracji i oświadczenia uczestnika/uczestniczki Programu
  2. kserokopii paszportu,
  3. deklaracji znajomości języka polskiego na poziomie min. B1.
  4. oświadczenia o stanie zdrowia
  5. oświadczenia oświadczenia o świadomości ryzyka i zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń w przypadku zakażenia koronawirusem