O Programie Promocji Języka Polskiego

„Hej Sokoły! Polsko-ukraińskie relacje kulturowe okresu Romantyzmu jako narzędzie dla skutecznej promocji języka polskiego”

 

Celem projektu „Hej Sokoły! Polsko-ukraińskie relacje kulturowe okresu Romantyzmu jako narzędzie dla skutecznej promocji języka polskiego” realizowanego w ramach konkursu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ( https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/promocja-jezyka-polskiego ) jest promocja języka polskiego wśród studentów Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Karazina, powiązana z promocją wiedzy na temat polskiego dziedzictwa kulturowego i doświadczeń historycznych na ziemiach współczesnej Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem doby Romantyzmu.

Projekt zakładał organizację czterech 5-dniowych sesji (Charków, Warszawa, Wilno) grup studentów (10 uczestników z Polski i 10 uczestników z Ukrainy) pod opieką opiekunów merytorycznych, których zadaniem było dodatkowo wsparcie w przygotowaniu projektów, realizowanych wspólnie przez międzynarodowe grupy studenckie.

W dniach 6-10.09.2021 studenci z Warszawy byli w Ukrainie, następnie studenci z Charkowa w dniach 20-24.09.2021 przebywali w Polsce, a następnie połączona polsko-ukraińska grupa realizowała program projektu w Litwie w dn. 25-30.09.2021.

Uczestnicy programu kontaktowali się między sobą na specjalnie utworzonych platformach komunikacyjnych przed, pomiędzy i po zakończeniu sesji ( i po zakończeniu programu) w celu realizacji projektów na wskazane tematy w polsko-ukraińskich grupach mieszanych.

Promocja języka polskiego odbywa się więc nie tylko na zasadzie kontaktu mentor (wykładowca) – słuchacze, ale również na ciągłym (bezpośrednim – w trakcie kolejnych sesji programu i pośrednim – via Internet) kontakcie między uczestnikami projektu, którzy będą wspólnie realizować konkretne zadania. Komunikacja między uczestnikami programu odbywać się będzie po polsku.

Wszystkie sesje były częściowo otwarte dla osób zainteresowanych tematyką projektu, a nie biorących w nim bezpośredniego udziału. W efekcie, krąg odbiorców zajęć był znacznie szerszy – np. na zajęciach w Charkowie poza uczestnikami projektu obecni byli studenci filologii polsko-ukraińskiej różnych lat studiów oraz osoby, zainteresowane poszczególnymi wykładami, prowadzonymi przez polskich wykładowców w charkowskich instytucjach kultury (np. w Muzeum Literatury w Charkowie). W zajęciach organizowanych w Warszawie wzięli z kolei udział mieszkający w Polsce Ukraińcy oraz nieuczestniczący w projekcie uczniowie Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1, w Wilnie zaś – mieszkający w tym mieście Polacy.

Projekt został zrealizowany we współpracy z instytutami kultury polskiej, ambasadami i konsulatami w Wilnie i Charkowie (Ambasada RP w Wilnie, Konsulat RP w Charkowie) oraz instytucjami kultury związanymi z Ukrainą: Ukraiński Dom i ambasadą Ukrainy w Warszawie.

Dzięki takiemu szerokiemu polu działań realizacja projektu przyczyniła się do promocji języka polskiego, jako narzędzia do zrozumienia nie tylko kultury polskiej, ale również ukraińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem epoki Romantyzmu.

Dzięki wspólnemu odkrywaniu miejsc polskich w Charkowie studenci ukraińscy uświadomili sobie obecność kultury polskiej w kulturze ukraińskiej, podobieństwa i różnice losów polskich i ukraińskich działaczy kultury.

Takie ujęcie problematyki projektu, stawiające silny nacisk na współpracę w ramach polsko-ukraińskich grup mieszanych sprzyjało zacieśnianiu kontaktów nie tylko miedzy uczestnikami projektu, ale i – w ujęciu szerszym – między uczelniami polskimi i ukraińskimi.

 

Termin realizacji projektu: 16.11.2020-29.10.2021

 

Harmonogram projektu:

I. Sesja Charków

Rozpoczęcie działania 2021-09-06

Zakończenie działania 2021-09-10

II. Sesja Warszawa

Rozpoczęcie działania 2021-09-20

Zakończenie działania 2021-09-24

III. Sesja Wilno

Rozpoczęcie działania 2021-09-25

Zakończenie działania 2021-09-30

 

Partnerzy projektu

Narodowy Uniwersytet im. Karazina w Charkowie

Uniwersytet Warszawski, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

 

Koordynatorzy projektu:

Joanna Getka

 

 

 

 

Rostysław Kramar

 

 

 

 

Olena Matushek

 

 

 

 

Aneta Rębała

 

 

 

Opiekunowie grup:

Monika Grącka