Galeria Projektu

Uczestnicy Projektu „Hej Sokoły!”

 

Sesja w Charkowie, która odbyła się w dniach 6-9.09.2021, poza konkretnymi zajęciami o charakterze wykładowo-warsztatowym na temat polskiego i (kontekstowo) ukraińskiego Romantyzmu dała też pierwszą możliwość zawarcia „na żywo” znajomości między polskimi i ukraińskimi uczestnikami projektu.

Integralną częścią sesji był wyjazd do Skorodyniwki – miejsca zamieszkania i pracy twórczej wybitnego ukraińskiego filozofa Hryhoryja Skoworody. Odwiedzenie tego miejsca stało się pretekstem do dyskusji polskich i ukraińskich uczestników projektu na temat stosunku do własnej spuścizny kulturowej. Podejmowane w trakcie rozmów tematy wymuszały praktykę leksyki profesjonalnej, jak i codziennej, co jest niezmiernie ważne dla uczących się języka polskiego obcokrajowców.

W trakcie sesji, poza spotkaniami o charakterze warsztatowym odbyły się następujące prelekcje (ogółem 14 h zorganizowanych zajęć z lektorami polskimi):

 

07.09.2021

Ukraina w twórczości polskich romantyków (2h)

Polacy w Uniwersytecie Charkowskim XIX/XX w. (2 h)

08.09.2021

Polscy i ukraińscy romantycy w Polsce i na Ukrainie (wątki biograficzne, twórczość) (2h)

Kierunki myśli filozoficznej Hryhoryja Skoworody (2h)

09.09.2021

Śladami romantyków w Charkowie (3h)

Hej Sokoły – Romantyzm we współczesnej polskiej kulturze popularnej (2h)

10.09.2021

Polska w oczach ukraińskich twórców kultury (1h)

 

Wykład „Hej Sokoły – Romantyzm we współczesnej polskiej kulturze popularnej”, mający charakter otwarty został przeprowadzony w Muzeum Literatury w Charkowie i uczestniczyli w nim nie tylko uczestnicy programu, ale również wszyscy zainteresowani tematyką wykładu. Wydarzenie było uświetnione obecnością Pani wice konsul RP w Charkowie Barbary Kaczmarczyk.

Charków, 09.2021

Charków, 09.2021

Charków, 09.2021

Charków, 09.2021

Charków, 09.2021

 

Sesja programu „Hej Sokoły…”, realizowana w Warszawie w dniach 20-24.09.2021 poświęcona była z jednej strony przekazaniu wiedzy na temat Romantyzmu polskiego, pokazaniu miejsc związanych kulturą Romantyzmu i epok do niej nawiązujących (m.in. okresu Powstania Warszawskiego jako zrywu zgodnego z ideałami romantycznymi) w Warszawie.

Z tego względu program realizowany był w instytucjach kultury – Zamku Królewskim, Muzeum Narodowym, Domu Literatury; spacery naukowe między innymi szlakiem powstańczej Warszawy, do Łazienek Królewskich, po terenie Uniwersytetu Warszawskiego

W trakcie Sesji kontynuowano prace warsztatowe, związane z wymianą doświadczeń na temat realizacji projektów, dyskusje studentów moderowane przez polskich i ukraińskich opiekunów.

Integralną częścią programu była intensywna nauka języka polskiego. Dodatkowo studenci ukraińscy byli gośćmi lekcji języka polskiego w warszawskiej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej, na której uczniowie klasy ósmej omawiali tematy związane z literaturą romantyczną. Była to dla ukraińskich uczestników okazja do poznania polskiego systemu oświaty z perspektywy obserwatora i uczestnika. Spotkanie ukraińskich studentów z uczniami warszawskiej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej, dało dodatkowo możliwość weryfikacji własnych wyobrażeń na temat szkolnictwa polskiego oraz – szerzej – wyobrażeń wzajemnych na temat obu narodowości

Studenci poznali również problemy, z którymi w Polsce mierzą się młodzi Ukraińcy. Służyły temu wizyty w Domu Ukraińskim w Warszawie i Ambasadzie Ukrainy w Warszawie.

By ułatwić uczestnikom projektu samodzielne zdobywanie wiedzy na temat kultury i języka polskiego zorganizowano dla nich spotkanie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie którego poza prezentacją kolekcji BUW, udzielono informacji na temat zasad korzystania ze zbiorów biblioteki.

W trakcie sesji, poza spotkaniami o charakterze warsztatowym odbyły się następujące prelekcje (ogółem 19 h zorganizowanych zajęć z lektorami polskimi):

 

21.09.2021

Kulturotwórcza rola Uniwersytetu Warszawskiego i jego pracowników (2h)

Sztuka polska w okresie Romantyzmu (2h)

22.09.2021

Polski i ukraiński system szkolnictwa. Nauczanie języka polskiego w systemie szkolnictwa polskiego (DSP 1, Warszawa) (1h)

Powstanie Warszawskie jako przejaw XX-wiecznego zrywu romantycznego (2h)

Mickiewicz w Rosji (2h)

23.09.2021

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego – kierunki działalności i kolekcje biblioteki       (2h)

Romantyzm w muzyce (2h)

Strategie nauczania języka polskiego obywateli Ukrainy przybywających do Polski (2h)

24.09.2021

Architektura polskiego Romantyzmu w kontekście trendów estetycznych epoki (4h)

Warszawa, 09.2021

Warszawa, 09.2021

Warszawa, 09.2021

 

Głównym celem III. sesji wyjazdowej (Wilno, 25-29.09.2021) było uświadomienie uczestnikom projektu zasięgu kultury polskiej z jednej strony, z drugiej zaś – ukazanie działań na rzecz promocji języka polskiego, jako narzędzia integracji przedstawicieli różnych kultur, dzięki czemu uczestnicy projektu mieli okazję zapoznania się i lepszego zrozumienia strategii promocji kultury i języka polskiego za granicami RP.

W trakcie sesji uczestnicy poznali także miejsca, związane z kulturą Romantyzmu w Wilnie.

Dla zarysowania jak najpełniejszego obrazu funkcjonowania kultury polskiej w Wilnie, uczestnicy projektu mogli zapoznać się z osiągnięciami dwóch wileńskich polonistyk (na Uniwersytecie Wileńskim oraz Uniwersytecie Edukologicznym), pracą Ambasady RP w Wilnie, specyfiką funkcjonowania Instytutu Kultury Polskiej w Wilnie. Uzupełnieniu przekazu otrzymanego z tych instytucji, służyła wizyta w TVP Wilno, czy Księgarni „Elephas”.

Uczestnicy projektu zapoznali się z dorobkiem, osiągnięciami i problemami popularyzatorów kultury Polskiej na Litwie. W tym celu odbyły się spotkania z organizacjami polskimi w Wilnie: z Polskim Studiem Teatralnym w Wilnie, Zespołem „Wilia”, Macierzą Polską, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, dzięki czemu uczestnicy projektu mieli okazję zapoznania się i lepszego zrozumienia strategii promocji kultury i języka polskiego za granicami RP.

Spotkanie z P. Ambasador Urszulą Doroszewską unaoczniło zarazem międzynarodowe współzależności funkcjonowania polityki i promocji polszczyzny.

W czasie realizacji programu w Wilnie, poza spotkaniami o charakterze warsztatowym odbyły się następujące prelekcje (ogółem 27 h zorganizowanych zajęć z lektorami polskimi):

25.09.2021

Śladami idei romantycznej w Wilnie (5h)

26.09.2021

Wileńskie przestrzenie sacrum – nekropolie, świątynie i starożytności wileńskie (5h)

27.09.2021 Rola organizacji pozarządowych w organizacji procesu nauczania języka polskiego na przykładzie stowarzyszenia Macierz Szkolna (1h)

28.09.2021

Media polskie poza granicami kraju (TVP Wilno, Radio znad Wilii, Kurier Wileński) (3)

Stan badań polonistycznych na Litwie (2h)

28.09.2021

Animacja kultury polskiej poza granicami kraju (Księgarnia „Elephas”, Polskie Studio Teatralne w Wilnie, Zespół „Wilia”,) (6h)

29.09.2021

Działalność kulturowa Ambasady Polskiej w Wilnie (1h).

Spotkanie z P. Ambasador Urszulą Doroszewską.

Kultura języka polskiego (4h)

Wilno, 09.2021

Wilno, 09.2021

Wilno, 09.2021

Wilno, 09.2021

 

 


od lewej: Joanna Getka, Olena Matushek, Rostysław Kramar
na tle Narodowego Uniwersytetu im. Karazina w Charkowie